مذاکره بلد نیستیم. گزارش جلسه ای با مدیر یک بیمارستان (1)

به واسطه لطف همکاری، ساعت چهار و نیم عصر با یک مدیر بیمارستان قرار دارم. خدا پدر گوگل خان را بیامرزد که آدرس و بهترین مسیر را صاف گذاشته است کف دستم. از پله های مترو بالا می آیم. نگاهی به چپ، نگاهی به راست…

اینترنت همراه ندارم. کدامین سو باید رفت؟ به جهت حرکتم روی گوگل مپ دقت نکرده بودم

قدری راه می روم و از یک جوان عشقی آدرس می پرسم. سرتاپا وراندازم می کند و با دست می گوید برو بالا، میدان که رسیدی، می پیچی سمت راست و اونجا اولین خیابان سمت راست را می پیچی سمت راست!

با خودم فکر می کنم آدرس گوگل مپ اینقدر ها هم پیچیده و سرشار از راست نبود!

زیر لب می گویم خدایا مرا به راه راست هدایت بفرما نه اصلا همه مان را به راه راست هدایت کن… اهدنا الصراط المستقیم.
مستقیم…
تاکسی اول نمی ایستد.
همه دنبال دربستی هستند.

با مستقیم گفتن دومی، تاکسی می ایستد. می پرم داخل و جاگیر می شوم.
داخل تاکسی بحث انتخابات داغ است. مانده ام با این همه متخصص علوم سیاسی، چرا کارهای ممکلت جلو نمی رود.

خدایا همه مان را به راه راست هدایت بفرما نه اصلا اینقدر سرمان را به کار خودمان مشغول کن که دیگر به مسائلی که قدرت تغییرش را نداریم فکر نکنیم.
قسمت دیگری از مسیر را پیاده می روم. هوا بس ناجوانمردانه آلوده است. گلویم خشکِ خشک است.

کت ام را دستم گرفته ام و کیف خوشگله ام را هم
هر چقدر می روم نمی رسم.

نمی دانم گوگل مپ را که دم خروس باشد قبول کنم یا قسم حضرت عباس را که قول آن جوان عشقی
سرچهار می رسم. بیمارستان پیدا شده است و خیابان تقاطعی آن بسیار آشناست.
سر خیابان می روم و نگاهی به انتهایش می کنم. مترو پیداست.

به به
جوان عشقی ما را یک دور به دور خودمان چرخانده است! لقمه را به طرز فجیعی به دور سرمان پیچیده ایم.
السلام علیک یا جوان عشقی…
خدا پدرت را بیامرزد.

وارد بیمارستان می شوم. نگهبان هم مشغول بحث سیاسی است و با من کاری ندارد. می روم گوشه ای و پیراهنم را مرتب می کنم و کتم را می پوشم.
آدرس دفتر مدیریت بیمارستان را می پرسم. نگهبان می گوید مگر مدیر امروز آمده؟

می گویم از من می پرسی؟
چیزی نمی گوید.

انتهای بیمارستان ساختمان اداری است.

در میانه مسیر کلینیکی می بینیم که داخلش پر است از خانم.
تقریبا شلوغ ترین قسمت همین جاست. کلینیک زیبایی پوست.

ای کاش برای کتابخانه هایمان نیز اینقدر صف تشکیل می شد. یا اگر نویسنده ای کتاب جدیدش را منتشر می کرد، همه صف می ایستادند که بخرند آن را.

عاقبت به ساختمان اداری رسیده ام. از آسانسور بالا می روم. جلوی درب مدیریت بیمارستانم و می خواهم در را بزنم که یک نفر از پشت با حالتی طلبکارانه می گوید: بفرمایید آقا! فرمایش؟…

ادامه دارد…
هادی آقازاده

پست های مرتبط

مطالعه موردی: کاهش زمان انتظار اتاق عمل با رویکرد شش سیگما- بخش 2

در پست گذشته قسمت ابتدایی این مطالعه موردی آورده شد و حالا ادامه ماجرا…

فاز3: فاز Analyze (تحلیل)

با استفاده از نرم افزار Minitab کار تحلیل داده ها صورت می گیرد. در این مطالعه فارغ از توجه به مباحث هزینه محور، تلاش می شود تا حقایق مهم و مستند که می تواند در روند حل مسئله ما را یاری نماید، شناسایی و کشف شده، آنگاه بر اساس این حقایق تحلیل های بعدی مالی صورت گرفته و سناریوی بهینه انتخاب می شود.

 ابتدا به منظور سنجش میزان واکنش و تحلیل وابستگی بین زمان انتظار با پارامتر های محل و نوع خدمت و همچنین به منظور سنجش وجود رابطه بین محل ارائه خدمت و نوع ارائه خدمت از ابزار Multivariate charts استفاده می شود. از این ابزار به منظور برآورد میانگین و واریانس پارامتر ثابت یک متغیر تحت متغیر دیگر استفاده می شود.

همچنین از این نمودار به منظور نگاه کلی به داده های در دسترس و تحلیل های اولیه استفاده می شود.

در نمودار اول پارامتر ثابت زمان انتظار، متغیر اول محل خدمت است که قرار است میانگین این دو محل خدمت به ازای تک تک متغیر های نوع خدمت تحلیل و مصور سازی شود.

بعد ازاستفاده از این ابزار برای داده های موجود، شکل زیر به دست می آید:

1

بر اساس شکل بالا نتایج زیر قابل استنتاج است:

 • در محل 2 (Kenmore) میزان متوسط زمان انتظار برای خدمت 2 و 3 ( کودکان و پوست) کمتر از محل 1 (Copley) است.
 • در محل 1 میزان متوسط زمان انتظار برای خدمت 1 کمتر از محل 2 می باشد.
 • از بین تمام خدمات ارائه شده (سه نوع خدمت)، بیشترین زمان انتظار مربوط به خدمت 1 یا بیماری های داخلی می باشد.
 • از بین تمام خدمات ارائه شده( سه نوع خدمت)، کوتاه ترین زمان انتظار مربوط به خدمت 2 یا بیماری کودکان است.
 • برای خدمت 3 یا بیماری های پوستی، متوسط زمان انتظار برای محل 1 بیشتر از محل 2 است.

 

هم چنین به منظور سنجش متغیر نوع خدمت بر حسب دو محل خدمت و برای میانگین و واریانس زمان انتظار، نمودار بعدی رسم می شود

اطلاعات زیر از نمودار مربوطه به دست می آید:

 • متوسط زمان انتظار در محل 1 (Copley) بیشتر از محل 2 (Kenmore) است.
 • در محل 1 (Copley) متوسط زمان انتظار برای خدمت 2 (بیماری کودکان) در بین تمام خدمات کمترین زمان انتظار را دارا می باشد.
 • در محل 2 (Kenmore ) متوسط زمان انتظار برای خدمت 3 ( بیماری پوستی) در بین تمام خدمات کمترین زمان انتظار را دارا می باشد.

2

در تحلیل دیگر به منظور مقایسه متوسط زمان های انتظار دو متغیر محل و نوع خدمت، از نمودار های جعبه ای به این منظور استفاده می شود:

برای مقایسه متوسط زمان های انتظار دو محل خدمت نمودار جعبه ای زیر رسم می شود:

3

از این نمودار می توان متوجه شد که متوسط زمان انتظار برای محل ارائه خدمت 2 (Kenmore) کمتر از محل ارائه خدمت 1  (Copley) است. و محل 1 در اولویت اول بهبود قرار دارد.

هم چنین برای متغیر نوع خدمت نیز این نمودار رسم می شود:

4

از این نمودار نیز می توان متوجه شد که زمان انتظار برای خدمت 2 ( بیماری کودکان) کمتر از سایر خدمات ارائه شده است.

بنابراین خدمت 3 یعنی بیماری های پوستی در اولویت اول بهبود قرار دارد.

لازم به ذکر است که نتایج بالا از نمودار واریانس چندگانه نیز به دست آمده بود.

فاز4: فاز Improvement (بهبود)

با توجه به تحلیل داده ها، زمان انتظار برای محل 1 بیشتر بوده و این مکان در اولویت اول بهبود قرار دارد. بنابراین تعداد سناریو ها به موارد زیر کاهش پیدا می کند:

 • ساخت 1 اتاق عمل برای زیر مجموعه 1 و برای بیماری های پوستی
 • ساخت 1 اتاق عمل برای زیر مجموعه 1 و برای بیماری های کودکان
 • ساخت 1 اتاق عمل برای زیرمجموعه 1 و برای بیماری های داخلی

هم چنین با استفاده از نمودار واریانس چندگانه خدمت های 1 (بیماری های داخلی) و 3(بیماری های پوست) زمان های انتظار بیشتری دارند.

بنابراین برای انتخاب و تخصیص بهینه بودجه مورد نظر از تحلیل سود / زیان استفاده می کنیم. بدین منظور با استفاده از تعرفه های جراحی اعلام شده از جانب وزارت بهداشت برای سال های 90 تا 94 و متوسط گیری وزنی از تمامی عمل های مرتبط با سه عمل پوست و زیبایی، داخلی و کودکان، جدول زیر بدست می آید. لازم به ذکر است که درآمد های این جدول بر مبانی تعرفه یاد شده بوده و هزینه ها بر اساس جستجو های اینترنت و نیز پرس و جو از چند فرد مرتبط و ذی صلاح در این مورد بوده است. بدیهی است پذیرش مقداری خطا در این مورد اجتناب ناپذیر است. چه آنکه هم از میزان متوسط درآمد استفاده شده و هم هزینه ها بر اساس آمار های رسمی نیست.

5

نمودار درآمد و هزینه آن به شکل زیر می باشد:

6

همچنین نمودار مربوط به سود هر کدام از عمل ها به شرح زیر است:

7

با مشاهده نمودار بالا متوجه می شویم که سود مربوط به عمل های جراحی داخلی از همه بیشتر بوده لذا بودجه 5 میلیارد مربوطه به ترتیب در بخش های داخلی، پوست و زیبایی و در نهایت کودکان زیر مجموعه اول هزینه خواهد شد.

فاز5: فاز Control (کنترل):

اتکا به تخمین و آمار همیشه نیاز به کنترل دائمی و دقیق دارد چرا که روند ها و الگوها مدام در حال تغییر هستند. برای حفظ وضعیت موجود و تلاش برای پیدا کردن مشکلات آینده، پیشنهاد می شود از پروژه های شش سیگما برای کاهش هزینه های زیاد اتاق عمل در بخش های جدید التاسیس و نیز اتاق عمل های قدیمی استفاده شود.

همچنین لازم است بعد از اتمام این پروژه لیستی از پروژه های بالقوه برای اجرا در آینده بر اساس اولویت های مرکز خدمات درمانی تهیه و دستورالعمل های لازم برای شروع آنها تدوین شود.

نتیجه­گیری نهایی:

در این مطالعه با تکیه بر مطالعه موردی و ابزار کنترل کیفیت شش سیگما توانستیم ابتدا دو عامل کلیدی زمان انتظار بیمار را شناسایی کنیم. سپس با بهره گیری از ابزار معرفی شده نحوه اثرگذاری هر عامل را سنجیده و به صورت ریز فاکتور شناسایی کنیم. بعد از آن اثر و ارتباط این ریزفاکتور ها را بر زمان انتظار بسنجیم.ریز فاکتور با اثرگذاری بالاتر را مشخص کرده و شروع به تحلیل نحوه فرآیند نماییم. بدین طریق راهکار بهبود دهنده و اثر گذار را بیایم.

شایان ذکر است که فاکتور های شناخته شده و راهکارهای ارائه شده با توجه به نقش زمان انتظار بر هزینه ها شناسایی و تحلیل شده­اند.

باید توجه داشت که عوامل دیگری در این مقوله سهیم هستند که باید به صورت موردی مطالعه شده و اثرگذاری آنها بررسی شوند سپس با اجتماع دیگری از تمامی عوامل موجود به ارائه یک راهکار بهبود دهنده جامع رسید.

به طور مثال با قرارگیری عوامل دیگری چون تجهیزات مستقر در محل و تعداد پزشکان و پرسنل موجود در هر بخش و میزان جمعیت منطقه(تاثیر نرخ رشد جمعیت به صورت جداگانه) پارمترهای اصلی تغییر کرده و عوامل دیگری نقش اصلی را بازی خواهند کرد لذا سناریوهای دیگری لازم الاجرا خواهند بود.

همچنین در محاسبه هزینه ها می توان افق برنامه ریزی را لحاظ نموده و برنامه را برای تعداد سال های مطلوب منعطف کرد و با در نظرگیری آنها تصمیمات دیگری اتخاذ نمود.

نکته قابل توجه این است که با توجه به داده های موجود عوامل تعریف شده مناسب ترین انتخاب به منظور تحلیل بوده و موارد بالا به منظور توسعه طرح یا کار با داده های جدید مطرح می شود.

پست های مرتبط

نقش مهندسی سیستم های سلامت در لجستیک خون و پیوند اعضا

انتقال خون در پزشکی اهمیت بسیاری دارد. خون انسان هیچ جانشینی ندارد و نمی توان آن را به طور مصنوعی تهیه کرد و علیرغم تحقیقات بسیار زیادی که در این زمینه توسط محققان انجام شده است، انسان تنها منبع خون برای هم نوعانش است. صنعتی شدن زندگی انسان‌ها و افزایش تعداد تصادفات رانندگی و همچنین تعداد بیماران نیازمند دریافت خون و پیشرفت‌های علمی که سبب دستیابی به روش‌های درمانی جدید میشود، نیاز به خون را در جوامع مختلف بیش از پیش آشکار ساخته است.
تامین خون و فرآورده‌های سالم، مهم‌ترین هدف انتقال خون است و با توجه به این که اهداکنندگان خون نقش اساسی را در رسیدن به این هدف به عهده دارند، افزایش آگاهی افراد و تشویق آنها برای اهدای خون، ضروری به نظر میرسد.

پیوند اعضا نیز نقش حیاتی در نجات بیماران دارد. اعضای قابل اهدا قلب ، ریه­ ها ، کبد ، روده­ ها ، لوزالمعده و کلیه­ ها می­باشند. علاوه بر این اعضا، برخی از بافت­ های دیگر بدن مثل قرنیه­ ی چشم، استخوان، برخی عضلات و … نیز قابل پیوند می باشند. مثلا با اهدای قرنیه می توان بینایی را به فردی که دچار صدمه شدید به چشم شده باز گرداند یا پیوند استخوان می تواند مانع قطع عضو در سرطان استخوان شود. در تمامی پیوندها دو موضوع به ­طور ویژه مطرح می ­شود که اولین مورد آن سازگاری خونی بیمار و اهداکننده است و دومین مورد تطابق بافتی بین آنهاست. در اهدای خون مورد اول اهمیت بالایی دارد اما در پیوند اعضا هر دو مورد اهمیت می یابند. برای برخی دیگر از پیوندها شرایط دیگری نیز مطرح می­باشد.

بحث نحوه مشخص شدن بیمار نیازمند پیوند اعضا و اهداکننده در مهندسی سیستم­های سلامت نیز مورد بررسی قرار گرفته و با تکنیک­های مهندسی صنایع بهترین گروه برای تخصیص و پیوند مشخص می­ شوند. از جمله این تکنیک­ ها می­توان به برنامه­ ریزی ریاضی، الگوریتم ­های ابتکاری و فراابتکاری در مسائلی با ابعاد بالا، مدل­سازی شبکه های مرتبط در پیوندها و … اشاره کرد.

بدین منظور برای آشنایی بیشتر با گروه های خونی که می توانند میان یکدیگر به اشتراک گذاشته شوند، فایل GIF زیر تقدیم می شود:

نوشته: محمد ارشادی

پست های مرتبط

آمار قصور و خطای پزشکی در ایران

آمار های رسمی نشان می دهد که در سال 94 حدود 5600 خطای پزشکی رخ داده است که نسبت به مدت مشابه پارسال، 11 درصد رشد داشته است

اما مسئولان ذی ربط اعلام کرده اند که این مقدار خطا از نرم جهانی نیز کمتر است

 

البته برای مقایسه کشورها باید از شاخص های نسبتی استفاده شود و نه صرفا تعداد خطاها

چون ممکن است تعداد عمل های جراحی در ایران بسیار کمتر از عمل های جراحی در کشور های دیگر باشد و شاید هم بیشتر

 

آنچه که مشهود است، قصور و خطای پزشکی، صرفا مختص پزشک نیست و فرآیندهای نادرست است که منجر به خطای پزشکی می شوند

در متن زیر که برگرفته از سایت خبر آنلاین است، گزارش نسبتا خوبی از وضعیت خطای پزشکی در ایران ارائه شده است:

خطای پزشکی در ایران

 

رئیس سازمان نظام پزشکی معتقد است «حتی وجود یک خطای پزشکی هم قابل قبول نیست» اما آمارها نشان می‌دهد که این خطاها در سال‌های گذشته سیری صعودی داشته‌اند و تنها در سال 94 تعداد 5600 پرونده خطای پزشکی گزارش شده که نسبت به سال قبل از آن، 11 درصد رشد داشته است. البته این آمار در ایران بیش از دیگر کشورهای دنیا نیست.

در امریکا حدود 9.5 درصد از مرگ‌ها به خاطر خطای پزشکی اتفاق می‌افتند. در استرالیا این آمار به 12 درصد می‌رسد و در کانادا 11.3 از افرادی که در یک سال می‌میرند، قربانی خطای پزشکی هستند. هر چند که آمار مرگ ناشی از قصور کادر درمانی در بریتانیا و آلمان به مراتب کمتر است و حدود 2درصد برآورد می‌شود.

این آمارها باعث شده تا دکتر زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کند که قصور پزشکی در ایران ‌کمتر از نرم جهانی است. به گفته او در حال حاضر نرم جهانی خطای پزشکی سه درصد است که در کشور ما از این میزان هم کمتر است.

زالی می‌گوید اکنون ۷ هزار پرونده خطای پزشکی در پیچ‌وخم رسیدگی هستند که 60درصد از آنها، مربوط به بروز عارضه در بیمار هستند. همچنین حوزه زنان و زایمان در صدر قصور پزشکی قرار دارد و پزشکان عمومی، دندانپزشکان و جراحان عمومی در رتبه‌های بعدی بیشترین خطاهای پزشکی قرار دارند.

رسیدگی به این خطاها توسط 198 دادسرای انتظامی، 35 هیات تجدیدنظر، 201 هیات بدوی، هزار دادیار و دو هزار عضو هیات بدوی انجام می‌شود و 1200 کارشناس هم بر این خطاها نظارت دارند. با این وجود روند رسیدگی به برخی از این پرونده‌ها طولانی است و گاهی مثل پر سر و صداترین پرونده قصور پزشکی سال 95، یعنی پرونده فوت عباس کیارستمی، حدود یک سال طول می‌کشد؛ پرونده‌ای که به گفته وزیر بهداشت مانند پرونده‌های قضائی رسیدگی به آن طولانی است اما مشخص شدن هرچه سریع‌تر نتیجه آن به نفع جامعه پزشکی است و سوءتعبیرها و ابهامات را رفع می‌کند.

 خطای پزشکی و کیارستمی

با وجودی که آمار قصور پزشکی در ایران بیشتر از میانگین جهانی نیست اما موضوع خطاهای پزشکی، امسال به اندازه‌ای جنجال به پا کرد که در برهه‌هایی به موضوع اول بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد و بعد از فوت عباس کیارستمی، زمینه‌ساز کمپین‌هایی برای ایجاد حساسیت نسبت به گفتار و رفتار کادر درمانی شد.

این حساسیت اجتماعی با واکنش‌های مسئولان هم همراه بود؛ تا جایی که حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری با هشدار به پزشکان از آنها خواست تا موضوع خطای پزشکی را جدی بگیرند و آن را با حق‌الناس تعریف کنند. مجلس هم ساکت ننشست و برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده در جامعه و رسانه‌ها نسبت به خطاهای پزشکی، از مسئولان خواستند تا به طور جدی‌تری به این حوزه وارد شوند.

در جدول زیر می‌توانید نمونه‌هایی از پرحاشیه‌ترین و خبرسازترین حوادث مرتبط با قصور پزشکی در سال 95 را ببینید که توانستند موج اجتماعی و رسانه‌ای قابل توجهی ایجاد کنند. حوادثی که تکلیف بعضی از آنها هنوز با گذشت یک سال مشخص نشده و همچنان در پیچ و خم کارشناسی و صدور احکام قضایی هستند.

منبع: خبرآنلاین

پست های مرتبط

گزارش جلسه ای با مدیران یک بیمارستان

گزارش جلسه ای با مدیران یک بیمارستان / محمد مهدی ارشادی (دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم های سلامت دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

پس از کارهای فراوان و تحقیقات حوزه سلامت، کاری برای یک بیمارستان انجام دادیم. مسئول بهبود کیفیت بیمارستان پس از شنیدن گزارش خوشحال شد و دعوت کرد که به جلسه رئیسان و مدیران چند بیمارستان که قرار بود در هفته بعدی برگزار شود بروم و اگر شد ارائه ای برای آنها داشته باشم.

پس از این دعوت بسیار خوشحال شدم که بالاخره گزارشم کاربردی می­شود و می ­توانم حداقل به یک بیمارستان و چند بیمار کمکی کرده باشم. با شوق و ذوق گزارشم را چندبار مرور کردم و فایلهای ارائه را آماده کردم. روزی که منتظرش بودم فرا رسید. سر ساعت به محل مورد نظر رفتم اما هیچ­کس نبود و هنوز جلسه­ ای تشکیل نشده بود. پس از چند دقیقه جوانی چندسال بزرگتر از من آمد. از سرعت و حالت حرف زدنش با تلفنش معلوم بود که در یکی از بیمارستان­ها مسئول بخشی است.

بعد از اینکه صحبتش تمام شد باهم آشنا شدیم و مشخص شد که ایشان مسئول IT یکی از بیمارستان­ ها بود و مشتاقانه در مورد مهندسی سیستم­های سلامت پرسید و از کارهای خودشان در بیمارستان شان گفت.

 • از اینکه چقدر بخاطر بی ربط خواندن ایشان به مسائل مهندسی سیستم نظرات شان رد شده و مورد قبول واقع نشده است.
 • از اینکه چقدر بخاطر نبود واسط مناسب بین مدیریت و بخش IT فشار بالایی به سیستم می ­آید.
 • از اینکه چقدر تفاوت بین دید مدیریت کلان بیمارستان و دید مسئولین بخش ­های مهندسی وجود دارد و بسیاری از نظرات شنیده نمی­شود.
 • از اینکه چقدر هزینه برای سیستم­ های IT خرج شده و سیستم ­هایی خریداری شده که بخاطر مخالفت هماهنگ نشدن با سیستم و در نظر نگرفتن نظرات سایر بخش ­ها کنار گذاشته شدند.
 • از اینکه چقدر …

بادقت حرف هایش را گوش دادم و آرام آرام به اهمیت این رشته در یک بیمارستان کوچک پی بردم.

پس از چند دقیقه صحبت با ایشان برایشان از مهندسی سیستم ­های سلامت گفتم و برایشان گفتم که این رشته را بخاطر همین گپ ­های سیستمی در آمریکا بوجود آمده و حدود 5 سالیست که در ایران نیز تدریس می­شود. پس از چند دقیقه آرام آرام مسئولین و مدیران چند بیمارستان آمدند. پس از سلام و آشنایی …

 • در ابتدا صحبت از مشکلات نیروی انسانی و شکایات مکرر بیماران از وضع خدمت رسانی شد و بدون اینکه به کسی اجازه صحبت بدهند پرستاران را مقصر دانسته و طی نتایجی قرار شد برای آنها کلاس­های بازآموزی و اصلاحات لحاظ شود، بدون توجه به مسئول مدیریت پرستاری که مشخص بود بسیار حرف برای زدن دارد.
 • سپس در مورد مشکلات بیمارستان­ ها با بیمه­ ها و بازپرداخت­ های آنان بحث شد و بدون هیچ نگاه کلانی قوانین جدید بیمه ­ها و عدم ساختار یافتگی آنها به عنوان ریشه کار شناخته شد و قرار شد نام ه­ای توسط مسئولین بیمارستانی در اعتراض به این وضعیت تنظیم شود.
 • مسئله­ ی بعدی بحث اعتبارسنجی بیمارستان­ ها بود که برای همه بیمارستان­ ها دغدغه ­ای جدید شده بود و با توجه به اینکه این فرآیند منجر به تعیین وضعیت بیمارستان برای 2 سال می­شد تمام قسمت­های بیمارستان درگیر شده بودند و بهم ریختگی بالایی در سیستم ارائه خدمت بوجود آمده بود تا بتوانند شاخص­ های خود را اصلاح کرده و امتیاز مناسب­تری از بازرسان بگیرند.

در تمام این مسائل ایده­ه ایی به ذهنم می ­آمد که اکثرا این قضاوت­ ها را بخاطر کلان نبودن مدیریت ­ها و نگاه­های حاشیه ­ای به مسائل برآورد می­ کردم اما بخاطر عدم اطلاعات کامل نمی­توانستم برداشت کاملی داشته باشم و صرفا آنها را با دقت گوش می­دادم تا آنکه مسئله ی دیگری مطرح شد که به درستی این نگاه پی بردم.

 • مسئله جدیدی مطرح شد که در آن بی­ کفایتی بخش IT در تهیه اطلاعات و عدم هماهنگی آن با سیستم­های بیمارستانی و تناقضات داده­ای این بخش با دیگر داده­های موجود مطرح گردید و در نهایت قرار بر تهیه­ی لیستی از مشکلات گردید که در صورت موافقت مسئولین غایب سازمان حامی IT بیمارستان با سازمان دیگری عوض شود.

آرام به مسئول IT که چندی پیش با آن حرف زده بودن نگاه کردم. در چشم­هایش چه حرف ها که نبود. شاید لازم بود به جای این تصمیم برخی از حرف های ایشان را نیز گوش می­ کردند. شاید ایراد فقط از سازمان IT نباشد. شاید لازم است هماهنگی سیستمی به جای قضاوت تک بعدی شکل می­گرفت. شاید …

داشتم با خودم فکر می­کردم این فقط یکی از جلسات بیمارستانی است که در آن هستم. دیگر جلسه آرام آرام تمام شد و آرام آرام روشن شدم که چه راه طولانی در پیش داریم.

پست های مرتبط